O centru


Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT)

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT) počeo je sa radom 2017. godine

Centar je nastao transformacijom Univerzitetskog preduzetničkog centra koji je osnovan 2009. godine. Centar, između ostalog, koordiniše istraživačkim projektima iz oblasti preduzetništva, posreduje u ostvarivanju saradnje između Univerziteta i privrede, pruža podršku inovatorima i preduzetnim mladim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja, pruža konsultantske usluge i dr.
Takođe, Centar organizuje i koordiniše sprovođenje postupka patentiranja, licenciranja i transfera znanja između obrazovnog sektora i privrede, te organizuje i koordiniše sprovođenje marketinških aktivnosti koje se tiču transfera tehnologija i znanja.
Isto tako, Centar vodi analitiku i formira bazu podataka iz oblasti preduzetništva, inovacija i transfera tehnologija, kao i raspoložive opreme za potrebe naučno-istraživačkog rada, te pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama kod podnošenja aplikacija za projekte naučno-istraživačkog rada.
Postojanje samog Centra je u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021, te Strategijom razvoja Univerziteta u Banjoj Luci za period 2017-2025. godine.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tri osnovna stuba rada CPTT

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija u svom radu oslanja se na tri stuba djelovanja: razvoj preduzetništva, transfer tehnologija i znanja, i upravljanje projektima.

Upravljanje projektima


– Razvoj projekata za UNIBL
– Vođenje projekata za UNIBL
– Razvoj i vođenje projekata za CPTT
– Konsultantske usluge razvoja projekata
– Treninzi za pisanje i vođenje projekata
Kontakt

Razvoj preduzetništva


– Spin-off i start-up
– Preduzetnički inkubator
– Saradnja s privredom

Kontakt

Transfer tehnologija i znanja


– Upravljanje intelektualnim vlasništvom
– Održavanje baze za povezivanje i saradnju između obrazovnog, naučno-istraživačkog i privrednog sektora

Kontakt