Okrugli sto pod nazivom “Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini – kako kreirati zadovoljavajuću politiku za društvo?” održan je 15. novembra 2018. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci.

Rezultate do kojih je došao istraživački tim Univerziteta u Banjoj Luci predstavio je prof. dr Saša Petković, koordinator istraživačkih aktivnosti projekta. Petković je prisutnima sumirao rezultate koji se nalaze u sažetku javne politike, te objasnio koje su to mjere koje mogu dovesti do optimalnije politike za društvo u BiH. Nakon toga, Borislav Vukojević, voditelj projekta za BiH, predstavio je ukratko rezultate kvalitativnog istraživanja koje je rađeno metodom fokus grupa u 6 gradova širom BiH.

Rezultati ekonomske analize dostupnih podataka pokazuju da se efekat povećanja akciza na duvanske proizvode može izmjeriti, te da svako povećanje cijene cigareta dovodi do određenog smanjenja potrošnje duvanskih proizvoda. Kvalitativno istraživanje pokazuje slične rezultate, jer većina ispitanika tvrdi da ih cijena ne može usloviti da ostave cigarete, ali da svakako mogu pomoći u smanjenju broja cigareta koje koriste.

Diskusija, u kojoj je učestvovalo 16 učesnika je završila rezimiranjem glavnih zaključaka:

  1. Uticaj rasta akciza daje pozitivne rezultate, ali treba insistirati na sinergijskom efektu drugih mjera;
  2. Potrebno je još više naučnih istraživanja koja bi tretirala teme o uticaju troškova liječenja bolesti koje su povezane sa štetnim efektima;
  3. Porast cijene cigareta sigurno dovodi do rasta crnog tržišta, ali se to treba istražiti kao posebna tema;
  4. Fokus treba biti na mladima koji su potencijalni pušači, te se politike trebaju prvenstveno ravnati sa tom populacijom;
  5. BiH je specifična zemlja u kojoj se neke rutinske odluke ne mogu lako donositi, pa tako trpi i oblast kontrole duvana.

Projekat „Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemlјama sa niskim i srednjim prihodom“ (eng. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“) realizuje Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Centrom za projekt menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uz finansijsku podršku Blumberg fondacije (SAD) putem Univerziteta Ilinois iz Čikaga kao krovne organizacije i Instituta ekonomskih nauka Beograd kao regionalnog koordinatora na prostoru Zapadnog Balkana.