U okviru Fonda za regionalnu saradnju otvoren je Poziv za finansiranje projekata  regionalne saradnje. 

Fond je osnovan od strane donatorskih država Norveške, Islanda i Lihtenštajna, a glavno tijelo za upravljanje programskim aktivnostima predstavlja Kancelarija za finansijsko upravljanje. Fond podržava projekte koji se bave zajedničkim evropskim izazovima kroz regionalnu prekograničnu i transnacionalnu saradnju u vidu razmjene znanja, primjera dobre prakse i izgradnje kapaciteta u okviru prioritetnih sektora.

Cilj ovog Poziva vrijednog 15 miliona evra je podrška projektima čije su aktivnosti usmjerene na jačanje prekogranične i transnacionalne saradnje među državama članicama Programa i partnerskim državama (15 članica EU koje su zemlje korisnice i 10 partnerskih država izvan EU), a projekti se mogu kandidovati u okviru sljedećih prioritetnih sektora:
–          Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
–          Socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva;
–          Životna sredina, energija, klimatske promjene i ekonomija niske emisije ugljenika (low carbon economy)
–          Kultura, civilno društvo, dobra uprava, ljudska prava i slobode;
–          Pravda i unutrašnji poslovi.

Projekte prijavljuju i sprovode konzorcijumi koji moraju uključivati najmanje tri partnera, od čega dva moraju biti iz zemalja korisnica Programa (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija), a ostali iz partnerskih zemalja (BiH, Albanija, Bjelorusija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina). Vodeći partner takođe mora biti iz zemlje korisnice Programa. Aplikanti iz Republike Srpske u okviru ovog Poziva mogu učestvovati u svojstvu partnera.

Prihvatljivi aplikant može biti neko od sljedećih tijela:
–          jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi), organizacije u vlasništvu opština, savezi opština;
–          regioni, organizacije u vlasništvu regiona, savezi regiona;
–          organizacione jedinice Vlade, državne firme, državne organizacije;
–          organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije;
–          preduzeća, zadruge, sindikati, udruženja poslodavaca, trgovačke i industrijske komore.
U prvom krugu se dostavlja Sažetak projektnog prijedloga (Concept note), a rok za dostavljanje je 1. jul 2018. godine. U prvom krugu evaluacije ocjenjivaće se sažeci projektnih prijedloga, a Konzorcijumi čiji sažeci prođu prvu fazu selekcije biće pozvani da podnesu punu aplikaciju. Rok za podnošenje pune aplikacije je najkasnije do 15. decembra 2018. godine.

Minimalan iznos grant sredstava je milion evra, a Konzorcijum može da aplicira samo sa jednim projektnim prijedlogom. Sažetak kao i potpunu projektnu aplikaciju podnosi vodeći partner na projektu, a apliciranje se vrši putem EGERG sistema (sistem elektronskog podnošenja aplikacije).

Pravila poziva su detaljno opisana u Programskom vodiču koji je dostupan ovdje.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske posredstvom elektronske pošte na adrese b.vicanovic@meoi.vladars.net i j.saraba@meoi.vladars.net, ili se direktno obratiti Kancelariji za finansijsko upravljanje Programom na adresu elektronske pošte eeagrants@ecorys.com. U slučaju direktnog obraćanja, odgovori će biti objavljeni na zvaničnoj stranici Programa http://eeagrants.org/regionalcooperation.

Za sve zainteresovane za projekte i projektne aplikacije, kontakt osoba na UNIBL:
Anđela Pepić
Rukovodilac
Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija
Univerzitet u Banjoj Luci
Imjel: andjela.pepic@unibl.org