SEECEL – Strateško pilotiranje preduzetničkog učenja u visokom obrazovanju

Univerzitet u Banjoj Luci, kao jedna od pilot insitucija učestvuje u realizaciji projekta “Strateško pilotiranje preduzetničkog učenja na visokoškolskim ustanovama”, čiji je nosilac Regionalni centar za preduzetničko učenje (SEECEL).

Projekat prodrazumijeva pilotiranje programa preduzetničkog učenja u visokoškolskim ustanovama u zemljama SEE regije. Program preduzetničkog učenja, koji se pilotira je u skladu sa smjernicama i preporukama koje je kreirao SEECEL u prethodnim fazama programa.

Glavne aktivnosti projekta su

Kreiranje godišnjeg plan Univerziteta za preduzetničko učenje
Integrisanje preduzetničkog učenja u nastavu (izvan Eknomskog fakulteta)
Pilotiranje modula preduzetničkog učenja
Studentski klub za preduzetničko učenje
Koncept preduzetničkog učenja koji zagovara SEECEL, a koji se poklapa sa filozofijom i programima UPC-a, sastoji se iz tri elementa: razvoja svijest o preduzetništvu, sticanje iskustva i vještina iz oblasti projekata i upravljanja, te planiranja poslovnog poduhvata i njegova realizacija. U skladu sa tim dizajnirana su i tri modula učenja koji podrazumijevaju razvoj preduzetniče kulture, preduzetnički proces i preduzetništvo u praksi, koji će se pilotirati u periodu od 1.9. 2014 do 31.12.2015 godine, na nekoliko institucija iz SEE regije, od kojih je jedna Univerzitet u Banjoj Luci.

Projekat se na Univerzitetu u Banjoj Luci sprovodi u koordinaciji Univerzitetskog preduzetničkog centra, te podrazumijeva realizaciju dva paralelna programa.

Jedan program je namijenjen za sticanje kompetencija za preduzetništvo kroz rad na projektima koji za svrhu ima sticanje relevantnog radnog iskustva u struci i seta osnovnih organizacionih vještina. Ova programska linija je fokusirana na sticanje iskustva u struci kroz rad na projektima. Projektni zadaci na kojima rade studenti su dati od strane profesora, partnerskih institucija i firmi. S obzirom da su projektni zadaci širokog spektra, omogućavaju uključivanje studenata različitih profila koji rade u multidisciplinarnim timovima uz podršku mentora.

Drugi program je namijenjen za sticanje direktnog iskustva sa planiranjem i relizacijom preduzetničkog poduhvata, koji podrazumijeva i dva loklana takmičenja za najbolju poslovnu ideju, te učešće u regionalnim takmičenjima za najbolje timove.

U oba dijela programa predviđene su praktične obuke za studente i kontinuiran rad sa studentima u toku realizacije projekata i preduzetničkih poduhvata.