Preduzetništvo


Aktivnosti

Aktivnosti Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija

Kroz funkciju razvoja preduzetništva i saradnju s privredom CPTT čini osnovnu vezu univerziteta sa privredom i obezbjeđuje da inovacije i rezultati istraživanja univerzitetskog osoblja i studenata zažive u privredi bilo kroz osnivanje novih preduzeća ili kroz saradnju sa postojećim preduzećima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire.

U skladu sa ciljem 3 Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. CPTT će u ovom segmentu raditi na podsticanju osnivanja univerzitetskih preduzeća (spin-off i start-up), te kroz sinergiju sa funkcijom transfera tehnologija i znanja raditi na prenosu i komercijalnom iskorišćavanju rezultata istraživanja nastalih na Univerzitetu. Dodatno, CPTT će raditi na podsticanju i podršci osnivanju studentskih preduzeća.

KONTAKTIRAJTE NAS