Transfer tehnologija i znanja


Naše usluge

U segmentu upravljanja intelektualnim vlasništvom (eng. Intellectual Property Rights management – IPR management), Centar radi na pružanju sljedećih usluga istraživačima:

Radi procjenu intelektualnog vlasništva
Vrši pretragu patentnih baza
Vrši tehnološku procjenu
Vrši tržišnu procjenu
Pomaže pri izradi studija isplativosti
Pruža stručnu pomoć u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva uz odabir najprikladnijeg oblika zaštite